מנסים לפגוע בי. צילום: אורי קריספין

חבר המועצה, העיתון והחשבוניות

לפני כשנה וחצי התמנה דוד בן-אברהם לחבר מועצת עיריית אשקלון. באותה עת היה בבעלות אשתו המקומון "ריף", המיועד לדוברי השפה הרוסית. לדבריו, לאחר כחצי שנה נמכר המקומון, וכיום אין לו שליטה על הנעשה בו. אלא שחשבוניות שהגיעו לידי "כאן דרום" מעוררות סימני שאלה: בן-אברהם המשיך להנפיק חשבוניות של החברה של אשתו חודשים לאחר מכן, ובמקביל קיבל העיתון תשלומים מהעירייה כנגד חשבוניות של הרוכש. כמו כן, אושר מינויו של בן-אברהם לחבר ועדת המכרזים בזמן שאשתו עדיין הייתה בעלת העיתון בניגוד להנחיות משרד המשפטים. בן-אברהם מסביר בתגובה: "העיתון נמכר בעסקה מותנית, ולכן הוצאתי חלק מהחשבוניות (שאינן של העירייה) גם לאחר המכירה. אינטרסנטים מנסים לפגוע בי"

פורסם בתאריך: 24.8.17 21:06

     

בחודש מרץ בשנה שעברה אושר במועצת העיר מינויו של דוד בן-אברהם לחבר מועצה בעיריית אשקלון. הוא החל את דרכו כחבר מועצה שקט שנוכחותו אינה בולטת, אך בחודשים האחרונים נראה יותר ויותר לצד ראש העירייה בפועל תומר גלאם. הוא היה גם זה שעורר לפני חודשים מספר סערה גדולה סביב הצעתו להקים באשקלון את "היכל החתול", פרויקט שנועד לטובת חתולי הרחוב בעיר.

המקומון ריף.

ההתקשרות לא אושרה

עם כניסתו לתפקיד הצהיר בן-אברהם כמתחייב בחוק שיש לו עניין אישי במקומון "ריף", עיתון מקומי, היחיד בשפה הרוסית בעיר, שהיה בבעלות אשתו. לאור ההצהרה ועל מנת שהעירייה תוכל לפרסם את פרסומיה השונים במקומון, התבקשה מועצת העיר לאשר את ההתקשרות איתו. הישיבה נקבעה לחודש מאי, ועוד קודם לכן הגישה היועצת המשפטית של העירייה עו"ד הילה רווח חוות דעת משפטית בעניין בכותרת "אישור התקשרות עם המקומון בשפה הרוסית 'ריף', אשר בבעלות קרובת משפחתו של חבר המועצה דוד בן-אברהם".

לפי חוות הדעת המשפטית שהוגשה, יש צורך באישור מועצה של שני שליש מחבריה ואישור שר הפנים להתקשרות עם "ריף". עו"ד רווח הביאה את סעיף מספר 122 לפקודת העיריות הקובע: "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או להעסקה עם העירייה. לעניין זה 'קרוב' – בן זוג, הורה, בן או בת אח או אחות". תת-סעיף נוסף קובע כי האיסור לחוק לא יחול במקרים הבאים: "ולגבי חוזה שהמועצה אישרה ברוב של שני שליש מחבריה את ההתקשרות ובאישור שר הפנים ובתנאים שהתיר, הודעה על מתן ההיתר תפורסם ברשומות".

"לדעתי ובכפוף לאישור שר הפנים, אין מניעה משפטית לאישור ההתקשרות על ידי המועצה, לאור הנסיבות שפורטו לעיל", סיכמה עו"ד רווח.

ישיבת המועצה המדוברת התקיימה כאמור בחודש מאי. ברשימת 20 הנושאים שעלו על סדר יומה מספר 15 הוא "אישור התקשרות עם המקומון בשפה הרוסית 'ריף'". בתום שעה ארוכה של דיונים ואישורים, כשהגיע תורו של סעיף 15 המדובר, יצאו מהאולם חברי המועצה סופיה ביילין, בוריס מנור, יורי ברנט ודוד בן-אברהם עצמו מהאולם, שכן קיים לגביהם חשש לניגוד עניינים.

דוד בן אברהם במועצת העיר. צילום: אורי קריספין

בשלב זה נותרו באולם חברי מועצה אחדים, שגם אם היו מצביעים בעד ומאשרים את המהלך, שהרי הם לא היוו שני שליש מחברי המועצה כמתחייב בחוק, וההצעה ירדה מסדר היום בלי שאושרה. "מוגשת לנו חוות דעת היועצת המשפטית, לפיה יש צורך באישור של שני שליש מחבריה ואישור שר הפנים להתקשרות עם 'ריף', מקומון בשפה הרוסית, זאת לאור העובדה כי בעליו הנה קרובת משפחתו של חבר המועצה דוד בן-אברהם. מאחר שאין פורום של שני שליש מחברי המועצה, אני מוריד את הנושא מסדר היום", הסביר שבתאי צור יושב ראש מועצת העיר, שניהל את הישיבה.

הוועדה לניגוד עניינים נדרשת לעניין

לעניין נבחרי ציבור, ניגוד עניינים ומה שביניהם נדרשה בעבר הוועדה למניעת ניגוד עניינים של משרד המשפטים. היא קבעה כי חבר מועצה בעל עניין בעיתון מקומי, לא יעשה שימוש במידע של הרשות לצורך מילוי תפקידו ולא יהיה חבר בוועדות שונות של המועצה. "בעל עניין בעיתון מקומי" מוגדר כל מי שהוא בעליו של העיתון, בעל עניין בו, עורך או כתב של העיתון.

לטובת ציבור החתולים. דוד בן אברהם. צילום: אורי קריספין

על פי חוות הדעת, לחבר מועצה שהוא בעל עניין בעיתון מקומי יתרון יחסי על גורמים אחרים בעיתונות המקומית, שאינם מכהנים במועצה או עובדים בה. בנוסף, הוא מקיים, מטבע הדברים, קשרים עסקיים עם גורמים מסחריים רבים בתחום הרשות המקומית ובין היתר עם קבלנים הבונים בתחום הרשות. מצב הדברים עלול לגרום לו להימצא לעתים קרובות במצבים של חשש לניגוד עניינים.

הוועדה סברה שעל חבר מועצה שנמצא בעמדה זו אסור לעשות שימוש במידע של הרשות המקומית שלא לצורך מילוי תפקידו, "ובפרט יקפיד שלא לעשות שימוש בידיעה שהגיעה אליו בתוקף כהונתו במועצה, אם היא איננה נחלת הכלל", נכתב.

בנוסף, נקבע כי כדי למנוע חשש לניגוד עניינים חבר המועצה שהנו בעל עניין בעיתון מקומי לא יהיה חבר בוועד הביקורת ובוועדת המכרזים. ואם מתפרסמות בעיתונו מודעות פרסומת של קבלנים הבונים בתחום אותה רשות, לא יהיה חבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.

סעיף נוסף מדבר על פרסומים של הרשות המקומית במקומון, והוא קובע כי הרשות המקומית לא תתקשר בחוזים לפרסום מודעות או הודעות עם עיתון מקומי שחבר המועצה הוא בעל עניין בו, אלא בכפוף להוראות כלל 12, שלפיו ניתן לאשר זאת ברוב של שני שלישים מחברי המועצה וכן באישור משרד הפנים. כמו כן, על בעל עניין בעיתון מקומי להימנע מטיפול בכל נושא הקשור לגורמים שהוא מקיים עמם קשרים עסקיים או מקצועיים כחלק פעילות העיתון.

פרסומים של העירייה וחברות בוועדת המכרזים

על סדר יומה של הישיבה שבה היו אמורים חברי המועצה לאשר את ההתקשרות עם "ריף" היה גם סעיף נוסף שנגע לאישור מינויים בוועדות העירייה, בהם אושר גם מינויו של בן-אברהם לתפקיד חבר בוועדת מכרזים, במקום חבר המועצה יורי ברנט. אישור המינוי נעשה, כאמור, בניגוד לחוות הדעת של הוועדה לניגוד עניינים, שקובעת שבעל עניין בעיתון מקומי לא יהיה חבר בוועדת המכרזים. 19 החברים הצביעו בעד המינוי שאושר. בשלב זה יכלו חברי המועצה להביע הסתייגויות ולבחור שלא לאשר את את המינוי, אולם אף אחד לא הביע התנגדות או לכל הפחות הסתייגות או תהיות.

מודעה בגליון דצמבר 2016. המקומון ריף.

בשיחה עם "כאן דרום" טען בן-אברהם כי מכר את העיתון בחודש ספטמבר, כחצי שנה לאחר שהתמנה לחבר מועצה, אולם חשבוניות שהגיעו לידי "כאן דרום" מעוררות סימני שאלה: החשבוניות הללו שהוציא העיתון בחודשים מרץ 2016 ועד ינואר 2017 עדיין רשומות על שם העוסק המורשה של אשתו של בן-אברהם. בנוסף, באותם חודשים, כשהחשבוניות הוצאו עדיין על שם חברת א.ב.ר.ו שבבעלות אשתו של בן-אברהם, המשיך המקומון לקבל פרסומים מעיריית אשקלון. מדובר על יותר מ-20 גיליונות שהופיעו בהם פרסומים של חצי עמוד עד שני עמודים וחצי בעלות מצטברת של אלפי שקלים מקופת העירייה. כמו כן, עדיין אפשר לראות שבן-אברהם הוא דמות דומיננטית בגיליונות העיתון "ריף" וזוכה לסיקור אוהד ומקיף.

בעירייה מציגים פירוט חשבוניות, ומהן עולה כי באותה תקופה הוציא המקומון גם חשבוניות אחרות על שם החברה החדשה שרכשה את העיתון.

הוצאת חשבוניות ללקוחות על שם החברה של בן-אברהם ובה בעת הוצאת חשבוניות של העירייה על שם החברה החדשה מעוררות סימני שאלה.

"הכול פקה-פקה"

השבוע טען בן-אברהם כי מאז שמכר את "ריף" אין לו יד ורגל בנעשה שם וכי במערכת העיתון "כבר מזמן שכחו מי זה דוד בן-אברהם", כפי שהוא ניסח את זה.

אין לך שום שליטה על התכנים של העיתון?
"איזו שליטה, למה שתהיה לי שליטה?! הכול פקה-פקה ודיבורים של חברי האופוזיציה. יש עליי כתבות שמסקרות את העשייה שלי, כמו שיש כתבות על אנשים אחרים. אז גם להם יש שליטה בעיתון. אם תסתכלו טוב, בחודשים האחרונים בכלל לא כתבו עליי. אני עושה עבודה למען הציבור, אז מסקרים את זה. העלתי את הרעיון של 'היכל החתול', אז כתבו על זה, בדיוק כמו שגם אתם כתבתם וכתבו בעיתונים אחרים".

 

חשבונית מחודש ינואר 2017. הפרטים טושטשו

העיתון קיבל פרסומים מהעירייה בזמן שהיית בעליו וחבר מועצה?
"לא קיבלנו שום פרסומים מהעירייה, אני מיד ביקשתי להפסיק את זה. הבחירה שלי להיות חבר מועצה גם גרמה לי נזק כלכלי, נאלצתי למכור את העיתון בשל כך, וכידוע תפקיד של חבר מועצה הוא ללא משכורת".

 

אז למה לא התעקשת להביא את זה שוב לאישור המועצה?
"אני מלכתחילה לא רציתי בזה, אבל דיברו איתי מהעירייה וביקשו שניצור סוג של שיתוף פעולה כי זה העיתון המקומי היחיד בשפה הרוסית, והיה להם חשוב שתהיה הפלטפורמה הזאת למען הציבור הרוסי בעיר. כשראיתי שזה יוצר שיח מיותר החלטתי שאני מוותר, אני לא צריך את זה".

תגובות: "מנסים לפגוע בשמי"

בתגובה מפורטת שמסר בן-אברהם בהמשך הוא מספק הסברים לחשבוניות שיצאו לאחר המועד שבו לדבריו נמכר העיתון: "אכן, התחלתי לכהן כחבר מועצת העירייה בחודש מרץ 2016 במקומו של סגן ראש העירייה הפורש  אלכס  סולטנוביץ'. מאז שנכנסתי לכהן כחבר מועצת העירייה הפסקתי את קבלת הפרסומים  ביוזמתי, וזאת לאחר שנועצתי ביועצת המשפטית של העירייה שהבהירה לי שדרוש אישור מועצת העירייה להמשך ההתקשרות עם העירייה בקבלת  פרסומים בעיתון 'ריף' שהיה בבעלותי באותה העת ובכפוף לאישור משרד הפנים, ומשום לזות שפתיים החלטתי שלא לקבל  פרסום מעיריית אשקלון. על אף האמור לעיל, שיכולתי כן להמשיך ולקבל, וזאת כדי למנוע רינונים לניגוד עניינים לכאורה, העדפתי מתוך בחירה ונאמנותי לשליחות הציבורית שאמנע מהמהלך האפשרי כנ"ל ולמרות הפגיעה הכלכלית הכרוכה בהחלטה זו. אולי זו ההזדמנות לגלות לציבור הקוראים שלהחזיק עיתון באשקלון זה לא עסק כלכלי, ולמרות זאת החזקתי בבעלות העיתון כדי לתת שירות טוב לציבור הקהילה הרוסית באשקלון שאוהבים לקרוא דווקא מעיתון כתוב ומודפס מתוך ראייה ציבורית לצרכים של העולים באשקלון. עם החלטה זו גובשה אצלי הדעה שאני מעוניין למכור את בעלותי בעיתון מהנימוקים שלעיל, ואכן בחודש אוגוסט 2016 העברתי את הבעלות לידי בעלים אחרים. אבקש להדגיש כי במהלך החודשים שבין מרץ 2016 לאוגוסט 2016 לא קיבלתי שום פרסום מעיריית אשקלון.

"נתון חשוב שברצוני לציין כי בעת חתימת חוזה עם הבעלים החדשים הותנה כי עסקה זו תהיה מותנית וכי העברת הבעלות תושלם עם העברת התשלום המלא עבור רכישת העיתון, ועד אז והיה והתשלום לא יבוצע אמשיך להוציא חשבוניות על שם חברת א.ב.ר.ו לספקים השונים, וזאת כדי ליצור את המשכיות קיום העיתון ולא להפסיק את הוצאתו עקב אי-תשלום מצד הקונה; שאכן זה מה שקרה למרבה הצער, ובתקופה הזו שבין מכירת העיתון בחודש אוגוסט ועד לתחילת חודש  מרץ הוצאו מספר חשבונית מחברתי א.ב.ר.ו, וזאת כדי לא לפגוע בהוצאתו הרציפה של העיתון היחידי בשפה הרוסית באשקלון. בתקופה הזו לא התקבל ולו פרסום אחד מעיריית אשקלון, וממילא לא הוצאו חשבוניות לעירייה.

 

חשבונית של החברה החדשה. הפרטים טושטשו

"בייעוץ שקיבלתי מרואה חשבון אין בהתנהלות זו משום עבירה על חוקי המיסוי, כיוון שמדובר היה על עסקה מותנית עם הרוכש. עם השלמת העסקה כל החשבוניות שיוצאים  מחודש מרץ 2017 הנם של הבעלים החדשים. אציין כי הפרסומים שאכן התקבלו מעיריית אשקלון בתקופת העסקה המותנית, היינו בין אוגוסט 2016 למרץ 2017, החשבוניות היו של הבעלים החדשים.

"לאור הנתונים האמורים לעיל אינני מבין את הניסיונות הנלוזים של כמה אינטרסנטים קטנים המתיימרים להיקרא נבחרי ציבור ושרוממות איכות השלטון בפיהם הולכים ומתעסקים בליבת נושאים שאין בהם ולא כלום, וכל מטרתם לנגח אותי ולחפש בפינות חשוכות כל בדל של ניגוד עניינים לכאורה בהתנהלותי.

"אני יכול לומר בסיפוק: מאז שמוניתי לכהן כחבר מועצה בעירייה, ב"ה העשייה הציבורית שלי הולכת וגדלה, ובהתאם גם האהדה הציבורית לה אני זוכה, וכל זאת בלי הרבה דיבורים וקשקושים, כמו כמה אחרים שמאז שנבחרו אינם עושים כלום למען ציבור בוחריהם חוץ מלכשכש בזנבם של העיתונאים ומפמפמים אותם בשברי אינפורמציה כדי להכפיש את שמי הטוב. כנראה שחבר מועצת העירייה דוד בן-אברהם מאיים על מעמדם וסיכויי היבחרותם לעתיד, ועושים ככל העולה על רוחם להצר את צעדיי הציבוריים ולהעסיק אותי בטפל ולא בעיקר, שזה השליחות הציבורית שלי. יש לי הודעה חשובה לאותם אלו חסרי האונים וחסרי חוט השדרה הציבורית, הייתי מגדיר אותם כחבורת עלובים שאין להם מה לעשות בחיים חוץ מלהתעסק באינטריגות ומניפולציות ובשימוש בחלקי מידע, בהסתתרות ובשמות עלומים כאחרוני בני בליעל על מנת לבנות לי שם רע. זה לא יעזור להם, אמשיך בנחישות לעסוק בשליחות הציבורית שלקחתי על עצמי מתוך בחירה ולמרות שזה בא על חשבון משפחתי וילדיי".

מעיריית אשקלון נמסר בתגובה: "בניגוד לנטען על ידכם, עיריית אשקלון לא פרסמה בעיתון 'ריף' בחודשים המדוברים. במידה והיה פרסום הנושא את לוגו העירייה, הרי שהוא לא יצא מטעמנו והוא פורסם על דעת העיתון בלבד. העירייה חידשה את הפרסומים בעיתון ברגע שהועבר לבעלים אחרים. עיריית אשקלון פועלת ותמשיך לפעול על פי החוק ועל פי כל כללי המנהל התקין. באשר למינוי בן אברהם לחבר בוועדת המכרזים, בן אברהם מונה לוועדה חודשיים אחרי שהצהיר כי אשתו בעלת עיתון, באותה תקופה בן אברהם הצהיר שהעיתון בתהליכי מכירה ואכן כך קרה. לפיכך אין מניעה שיהיה חבר בוועדת מכרזים".

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר